Header achtergrond
Header achtergrond

Organisatie

Onze diensten:

De dienstverlening omvat fiscale- en juridische dienstverlening. Tax-planning op het gebied van inkomstenbelasting vennootschapsbelasting, successierecht, btw en overdrachtsbelasting is een belangrijk onderdeel. Verder wordt deze dienstverlening geïntegreerd met adviezen op juridisch en financieel gebied. Waar nodig kunnen zowel op gebied van belastingrecht en bestuursrecht alle juridische procedures gevoerd worden tot in hoogste instantie.

Onze vestigingen:

Wijnkamp & Keulers is een zelfstandig belastingadvieskantoor onder de naam Wijnkamp & Keulers Fiscaal Juristen Zoetermeer BV en een advocatenkantoor onder de naam Wijnkamp & Keulers Advocaten Belastingkundigen BV. Er is een eigen relatienetwerk van betrouwbare partners, waaronder administratiekantoren, accountantskantoren, advocaten, waarvoor diensten worden verleend op ondersteunend gebied en van wie diensten worden ingekocht. Ook in België, in Zwitserland en in Oostenrijk zijn er eigen betrouwbare partners.

In Zoetermeer wordt gewerkt met universitair geschoolde adviseurs, twee hebben zowel een civiel- annex bedrijfsjuridische opleiding als een fiscale opleiding. Een dubbele academische vorming met bijbehorende dubbele mr titel. De senior-medewerkers zijn lid van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs.

Kijk op dienstverlening:

Persoonlijke totaal-begeleiding is misschien niet uniek, maar de wijze waarop wij het doen wel. De zeer ervaren adviseurs zijn elk relatie-manager voor een persoonlijk met hen verbonden groep klanten. Naast en met het contact dat zij hebben met u, wordt gewerkt in een team-verband waarbij door de kleine omvang van de organisatie en aandacht voor zeer korte communicatie-lijnen zeer efficiënt kan worden gewerkt. De ervaring en specialisaties van de adviseurs zorgen naast een zeer uitgebreide en brede fiscaal-juridische kennis en ervaring voor unieke kwaliteit. De kwaliteit van het dienstenpakket kan elke toets moeiteloos aan, ook die van gereputeerde en gerespecteerde world-wide opererende accountants- en belastingadviesbureaus. Er wordt veel aandacht besteed aan kwaliteitshandhaving en -verbetering, onder meer door een uitgebreid en permanent bijscholingsprogramma. Naast de (verplichte) bijscholing door de beroepsorganisatie worden er veelvuldig post-academische cursussen gevolgd. De adviseurs van Wijnkamp & Keulers publiceren zelf trouwens ook regelmatig en geven zelf (post-academische) cursussen.

Onze klanten:

Wijnkamp & Keulers groeit zeer hard. Waar collega's via overnames omzet moeten kopen om te groeien, kennen wij uitsluitend autonome groei. En zo zal het ook moeten blijven. Wij richten ons op ondernemers in het klein- en middenbedrijf. Wij zijn ons bewust van de verwevenheid van de privé en zakelijke aspecten die bij ondernemen onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. De familie speelt een rol, niet in de laatste plaats om de belastingdruk te verlagen. Uit eigen ervaring, ook wij zijn immers ondernemer in het kleinbedrijf, denken we met u mee op een wijze die nauw aansluit bij uw beleving en interesse. Daarbij integreren we juridische, fiscale en bedrijfseconomische aspecten zodat u niet een uitsluitend fiscale oplossing voor uw problematiek krijgt, maar een verfrissende, effectieve, overzichtelijke en financieel aantrekkelijke totaal-oplossing. Geen specialisten dus die, mijlenver en hoogverheven boven u, totaal onbegrijpelijke paden bewandelen en elkaar aan het werk houden, maar een heldere en kostenbewuste kwalitatief hoogstaande aanpak.

Wij hebben klanten die variëren van particulieren met een eenvoudige aangifte inkomstenbelasting tot multi-nationaal opererende ondernemingen, landbouwers, tuinders, artsen, fysiotherapeuten, architecten, een verzekeringsmaatschappij, diverse bouwbedrijven, projectontwikkelaars, management consultants, accountantsbureaus en administratiekantoren, advocaten, campings en recreatie-centra, verenigingen en belangenorganisaties en uiteraard middenstanders in talloze branches. Inmiddels hebben we zo'n driehonderd klanten en we kunnen wekelijks gemiddeld drie nieuwe klanten verwelkomen.

Onze visie op belastingen:

Ieder zijn deel maar niet teveel. De wet bepaalt welke belasting er geheven kan worden. Heffing moet op de wet zijn gebaseerd. Wij zullen al het mogelijke doen om uw belastingdruk uiteindelijk zo laag mogelijk te doen zijn. Binnen geoorloofde kaders uiteraard maar dat spreekt voor zich. De legale weg levert u, en dus ons ook, uiteindelijk veel meer voordeel op. Wij hebben respect voor de Belastingdienst en we vinden dat zij dat voor ons ook moeten hebben. Dat is in verreweg de meeste gevallen ook zo. Blijkt dat echter niet het geval te zijn, en neemt een inspecteur een onterecht standpunt in, dan moet duidelijk zijn dat wij niet zullen aarzelen om de rechter in te schakelen. Dat zal overigens nooit gebeuren zonder uw toestemming, want uw belang staat uiteraard voorop. Als het niet te vermijden is, gaan we voor u tot aan de Hoge Raad. Wij hebben er de kennis voor en de ervaring in. Vaak is die kennis en ervaring al genoeg voor de Belastingdienst om het niet zo ver te laten komen. Het wettelijke stelsel verandert voortdurend en razendsnel. Internet en de elektronische gegevens opslag- en raadpleging zijn niet meer weg te denken in ons vak. Wij volgen de wetgeving en de totstandkoming op de voet en lichten onze klanten en relaties actief voor. Waar mogelijk wordt geanticipeerd op komende wetgeving in onze advisering. Onze fiscale planning heeft onze klanten zeer veel voordeel opgeleverd een becijfering daarvan is nauwelijks te geven maar loopt in de honderden miljoenen euro's. Overigens is "voordeel" een relatief begrip, onze klanten betalen niet te weinig belasting, velen die niet klant bij ons zijn, betalen gewoon teveel belasting.

Onze tarieven:

U zult aangenaam verrast zijn. Onze tarieven zijn beduidend lager dan wat u gewend bent. Wij zijn van mening dat de efficiency in onze dienstverlening tot uitdrukking moet komen in wat u betaalt. Gebruikelijke tarieven van € 275,-- per uur of meer zult u bij ons dan ook niet zien. Bovendien brengen wij u uitsluitend de directe uren in rekening. Door onze zeer lage overhead betaalt u dus alleen de uren die wij voor u hebben gemaakt. In veel gevallen zijn vaste offertes mogelijk. U weet dus in de meeste gevallen exact waar u aan toe bent.

Informatie:

We schrijven ook regelmatig in allerlei bladen over onze advisering en kijk op besparing van belasting. Ook hebben we een tweetal periodiek verschijnende nieuwsbrieven. Verder kunt u altijd geheel vrijblijvend per telefoon vragen stellen of ons benaderen voor een vrijblijvend en oriënterend gesprek. Wij nodigen u van harte uit om nader kennis met ons te maken!

Privacy:

De privacy van de bezoekers aan onze website wordt door ons gerespecteerd. Ook zal daarmee vertrouwelijk worden omgegaan door onze ter zake betrokken medewerkers en derden die verantwoordelijk zijn voor onze gegevensopslag. Veiligheidsprocedures om de privacy te beschermen zijn onderdeel van onze dienstverlening.

Laatste nieuws

 • Hoe om te gaan met minderwaarde gebouwen veehouderij door milieumaatregelen? Door Wijnkamp Keulers op 23-10-2023

  Tegen de achtergrond van de beëindigingsregelingen voor de veehouderij (LBV en LBV +) is er een aantal fiscale issues geadresseerd door Belastingdienst en landbouwaccountants. De richtlijnen in de vorm van vraag en antwoord geven niet zozeer nieuwe regels, het is meer dat de bestaande regels worden geplaatst tegenover de verliezen, die ontstaan doordat landbouwbedrijven verplichtingen opgelegd krijgen door maatregelen inzake natuur en milieu, volksgezondheid en ruimtelijke ordening. De minderwaarde van de kapitaalgoederen moet worden verwerkt, de fiscus zal een deel van het verlies moeten dragen. Omdat lang niet vanzelfsprekend is, dat alle landbouwaccountants raad weten met de optredende verliezen, ook daar is er gebrek aan agrarische kennis, geven wij u wat handvatten. Let op … de handvatten zijn niet zonder meer toe te passen, raadpleeg een goede agro-fiscalist voor specifiek advies, dat kan wat ons betreft in samenspraak met uw eigen accountant of boekhouder.

  Minderwaarde bedrijfsgebouwen:
  Als er een productiebeperking of productieverbod van kracht wordt, dan verliest een bedrijfsgebouw in beginsel "bedrijfswaarde", omdat door de mindere economische levensduur er onvoldoende opbrengst is om rente, afschrijving en onderhoud volledig te dekken. Voor de hand zou liggen om de afschrijvingen te corrigeren, dus meer en eerder afschrijven over de resterende jaren. Dat is echter niet in overeenstemming met goed koopmansgebruik. In het meest recent openstaande jaar in een keer de boekwaarde verminderen is een betere optie. De Belastingdienst is naar ons oordeel gehouden om mee te werken aan een behoorlijke regeling van het fiscaal (progressie)nadeel, dat kan ontstaan als een last in één inhaaljaar moet worden genomen, maar betrekking heeft op meerdere achterliggende jaren. Als sprake is van restwaarde 0 van gebouwen in eigen gebruik, maar de gebruiksduur niet verandert, dan blijft de afschrijving gelijk en conform het artikel inzake de bodemwaarde van artikel 3.30a wet IB, ook dan kan afwaardering naar lagere bedrijfswaarde plaatsvinden. Een praktische oplossing is dan dat de afwaardering wordt uitgesmeerd over de levensduur, de verstreken jaren worden ingehaald, de toekomstige jaren worden jaarlijks naar evenredigheid als last genomen.

  LBV en LBV+, vergoedingen:
  Het onderscheid tussen een vergoeding van vermogensschade of vergoeding van inkomensschade is voor het fiscaal gevolg belangrijk. Ook het onderscheid tussen bedrijfsmiddelen en andere activa is van groot belang. Bij het verplicht slopen van gebouwen voor veehouderij is de sloopkostenvergoeding te onderscheiden van vergoeding (gefaseerd) voor het verlies van productierechten. Omdat productierechten als een bedrijfsmiddel worden beschouwd, kan deze vermogensschadevergoeding worden ondergebracht in een HIR. Er dient per geval te worden bezien of en hoe de bedrijfswaarde van de gebouwen zich ontwikkelt ten opzichte van de vermogensschadevergoeding, soms kan de last eerder worden genomen dan dat de vergoeding tot de winst moet worden gerekend. Aftrek tegen een hoog tarief en belasten tegen laag tarief kan een kwestie van goed plannen zijn, zo ook tijdig oprichten van een BV.

  Voor sloopkosten kan een voorziening worden gevormd, let op dat de sloopkosten niet al te makkelijk door de Belastingdienst worden geacht meerwaarde van (onder)grond op te leveren. Let ook op BTW-correcties, bij sloop in beginsel geen herziening, bij overbrengen naar privé of verkoop aan een derde mogelijk wel herziening. Omdat bij sloop geen herziening aanwezig wordt geacht, zijn de sloopkosten in beginsel ex BTW ten laste van het resultaat te brengen en is de in rekening gebrachte BTW aftrekbaar.

  Lees verder
 • BV geen rustig bezit Door Wijnkamp Keulers op 18-10-2023

  De nieuwe box 3 regels zijn voor slapende BV's ronduit dramatisch. Omdat in de memorie van toelichting valt te lezen dat box 3 vermogen "geen keuzevermogen" is, valt te vrezen dat DGA's met aandelen in een BV, die geen onderneming meer uitoefent, maar bijvoorbeeld alleen nog beleggingspanden heeft, deze aandelen van box 2 naar box 3 zullen zien gaan. Of er ook fiscale transparantie zal komen, de BV wordt dan als het ware weggedacht en het vermogen wordt aan de DGA in de IB toegerekend, is nog niet te overzien. Als niettemin vervroegd over aandelen moet worden afgerekend in box 2 om vervolgens naar box 3 te gaan, voorzien wij nogal wat problemen voor oudere ex-ondernemers, die vanuit hun beheer-BV inkomen halen voor hun levensonderhoud. Nu al moeten stress tests worden uitgevoerd inzake het fiscaal financiële gevolg bij overlijden van een DGA of diens echtgenoot.

  Is er voldoende cash om de belastingclaims te kunnen betalen, nu en in de toekomst. Vooral de financiële gevolgen bij overlijden van een echtgenoot, die zelf geen aandelen heeft in een BV, waarin geen onderneming zit of geen deelname in dochter-BV met onderneming zit, worden volstrekt onderschat. Doorschuiven kan dan niet, afrekenen over AB winst, vaak ook nog in combinatie van erfbelasting, is een uiterst onprettige verrassing. Dat geldt ook voor de situatie dat de BV eigenlijk is "leeg geleend" door de DGA en er nog een pensioenvoorziening of ODV is. Hebt u een BV met een grote algemene reserve, beleggingspanden en weinig liquiditeit, neem dan nu maatregelen, wacht niet tot het niet meer kan.

  Lees verder
 • Beleggers in stadspanden en vakantiebungalows, zoek de onderneming! Door Wijnkamp Keulers op 17-10-2023

  Beleggers, die in stadspanden hebben geïnvesteerd of in meerdere vakantiebungalows, moeten vrezen voor een grotere belastingdruk in box 3. Met de huidige overgangsregels is de belastingdruk aanzienlijk meer dan voorheen 1,2% over de WOZ-waarde, de leegwaarde-ratio is al beperkt. En ook 10,4% overdrachtsbelasting hakt er flink in. De voorgestelde regels ingaande per 1 januari 2027 beloven niet veel goeds. Niet alleen directe opbrengsten worden belast, ook vermogenswinsten worden belast bij realisatie, (niet uit te sluiten is dat er tussentijds belast gaat worden) en met beperkte verliescompensatie binnen box 3 bij waardevermindering.

  Voor een tweede woning in eigen gebruik (70%) geldt een afwijkende regeling, daar wordt een vast percentage van de WOZ als heffingsmaatstaf genomen en de vermogenswinst aan het einde, bij overlijden, echtscheiding of bij verkoop. De tarieven liggen naar verwachting tussen de 33% en 37%, het forfait voor de tweede woning in eigen gebruik ligt zo rond 4%-5%. Voor de eigen woning verandert er niets, die blijft in box 1, zo lijkt het. Er is voorzien in aftrekbare kosten, welke beperkingen daarop worden aangebracht is niet duidelijk, niettemin voorspelt de historie bij beperking van de kostenaftrek in geval van inkomsten uit arbeid niet veel goeds. Exploitatie in de winst uit ondernemingssfeer lijkt een beter alternatief. Als groepen beleggers zich zouden organiseren in CV's, maatschappen of firma's dan zou box 1 met een step up beginwaarde vanuit box 3 en zonder dat overdrachtsbelasting verschuldigd wordt haalbaar moeten zijn. Let op, fondsen voor gemene rekening of vastgoed in BV's moet naar gekeken worden. Het is niet uit sluiten dat aandelen in onroerend goed lichamen van box 2 naar box 3 gaan en/of vanuit box 1 naar box 3 overgaan. Dat moet geen onplezierige verrassing zijn straks … neem dus maatregelen

  Lees verder
 • Verpachters, van box 3 naar box 1, zoek de samenwerking Door Wijnkamp Keulers op 17-10-2023

  Particuliere verpachters van landbouwgrond werden in box 3 belast tegen pakweg 1,2% van 60% van de agrarische waarde, die werd in jaarlijkse publicaties vastgesteld. Vermogenswinst werd niet belast. Vanaf 2027 worden de werkelijke inkomsten en daadwerkelijke vermogenswinsten (al dan niet tussentijds) van verpachte landbouwgronden, belast en wel tegen tarieven van 35%-37% naar verwachting. Het ligt in de lijn der verwachting dat daarmee het in aanmerking nemen van een waarde in verpachte staat niet meer opportuun zal zijn. Vraag is wel wat de aanvangswaarde in 2027 zal zijn. Als dat de waarde in verpachte staat is, dan is de 40% verschil met de WEVAB dus een latente belastingclaim. Wij voorzien geen mogelijkheden voor een step-up regeling, als dit niet wettelijk wordt geregeld. De enige weg zou zijn omzetting van pacht naar erfpacht of in plaats van pacht een samenwerking met de pachter aangaan in de vorm van een maatschap of CV. Daarmee wordt de grond ondernemingsvermogen en is een vorm van step up naar vrije waarde mogelijk. Wel letten op de overdrachtsbelasting, hoewel die bij landbouwgrond vrij eenvoudig te ontwijken is.

  Omdat pacht een sterke bescherming van de pachter kent, is dit nog niet zo eenvoudig te regelen. Niettemin is die bescherming met voortzettings- en overnemingsbedingen in combinatie met (hypothecaire) zekerheden niet zonder meer onhaalbaar. Echter bij zakelijke verpachting in familieverhoudingen is het wellicht beter te regelen.

  Lees verder
 • Wetgever blijft worstelen met box 3 Door Wijnkamp Keulers op 06-10-2023

  Box 3 belastingheffing is een doorlopend hoofdpijndossier, na de uitspraak kerst 2021 van de Hoge Raad, zijn de problemen alleen maar groter geworden. Het rechtsherstel, dat voor bezwaarmakers vanaf IB 2017 tot teruggave kon leiden voor bezwaarmakers, is inmiddels op niveau van de gerechtshoven als niet toereikend geoordeeld. De staatssecretaris is in cassatie gegaan, gezien de eerste conclusie van de advocaat-generaal is er een aanzienlijke kans, dat de Hoge Raad de gerechtshoven zal volgen. Ook de huidige wetgeving geeft problemen, zo is bepaald niet uitgesloten dat beleggers ook alleen op basis van het werkelijke rendement belast zullen kunnen worden.

  Geen acceptatie:
  Inmiddels is maatschappelijke acceptatie van de box 3-belastingheffing zorgwekkend laag. Doordat rechtsherstel is gekoppeld aan bezwaarmakers heeft de Belastingdienst in latere jaren te maken met grote aantallen bezwaarschriften tegen de aanslagen IB met box 3-heffingen. Ook de jaren na 2021 is voor veel niet-spaarders ongunstig. Als de werkelijke rendementen bij hen lager liggen dan 6,17%, dan is bezwaar maken aan te raden. De aangifte wordt dus wel gewoon gedaan, maar er wordt in die gevallen standaard bezwaar gemaakt ter behoud van rechten.

  Vanaf 2027:
  Vermogenswinst en inkomen uit vermogen belasten, is een belangrijke pijler van de financiering van de overheidsuitgaven en bestedingen (4,4 miljard in 2020). Bovendien menen velen, dat dit "kansen-gelijkheid" bevordert. Het is in die visie "eerlijk" om bij vermogenden te heffen, zodat de overheid dan inkomen kan uitdelen aan minderbedeelden. Veel economen vinden dat ook goed voor de economie, want de consumptie stijgt dan en dat is beter dan dat er teveel gespaard zou worden.

  Onderbelicht blijft dat veel vermogen helemaal niet op deze wijze in aanmerking wordt genomen. Zo worden pensioenaanspraken niet in box 3 belast, de eigen woning ook niet. Ook zogenaamde aanmerkelijk belang-aandelen en dus vermogen in BV's wordt niet of minder belast, de constatering dat er "boxenarbitrage" is (overbrengen naar de voordeliger box 2) via BV's en fondsen voor gemene rekening, zegt genoeg. De kleine ondernemer en middenklasse werknemer met een inmiddels matiger pensioen voelen de nadelige gevolgen. Een hogere ambtenaar of werknemer met een bovenmodaal inkomen en vermogen, bijvoorbeeld met een pensioenaanspraak ter waarde van bijvoorbeeld € 500.000 en een hypotheekvrije eigen woning ter waarde van € 600.000, wordt niet belast in box 3, als hij en zijn partner minder dan € 114.000 aan belegging en spaargeld hebben (woning in box 1, 0,35% bijtelling in box 1 met 83,33% aftrek i.v.m. geen eigen woning-schuld). Een ondernemer daarentegen, die € 250.000 heeft belegd voor zijn oude dag, woont op een pachtboerderij of in een huurwoning en pakweg € 30.000 winst behaalt, wordt belast tegen een rendement van 6,17% op zijn beleggingen. Hij moet of het geld op waardeloze spaarrekeningen zetten of genoegen nemen met een belastingclaim van soms 1,97%.

  Inflatie:
  Er is inmiddels concept nieuwe wetgeving gepresenteerd, waarop nu wordt gereageerd door wetenschap, belastingadviseurs en belangenbehartigers. Het zijn ruwe voorstellen, waaraan nog het nodige zal veranderen. Er wordt vermogenswinst belast en vermogensaanwas. Beide zijn niet inflatieneutraal, waardevermindering en inkomstenvermindering worden weliswaar af gedempt door hogere aftrekbare kosten, niettemin wordt er door de inflatie belasting geheven over rendement dat er niet is.

  Als het ware winst uit onderneming "light":
  De heffing lijkt op een uitgeklede box 1 "winst uit onderneming". Hoofdregel is dat de vermogensaanwas (groei in een jaar) wordt belast. Voor spaargeld is dat de rente minus aftrekbare kosten. Dat is dus vrij simpel. Voor andere beleggingen geldt in beginsel dat naast inkomsten, tevens vermogensaanwas wordt belast. Dat wordt al ingewikkelder, omdat de begin- en eindwaarde (welke waarde en per wanneer?) moeten worden vastgesteld. Voor vastgoed, zoals door particulieren verpachte grond, worden de jaarlijkse inkomsten belast en aan het einde van de rit (overlijden, vervreemden, onttrekken uit box 3 en overgang van box 3 naar een andere box) wordt de "boekwinst" (vermogensaanwas) belast. Dat lijkt op winst uit onderneming, maar zonder HIR, afschrijvingen, voorzieningen, egalisatiereserves. Ook geruisloze doorschuiving kan niet en de verliesverrekening is beperkter. Het toptarief is weliswaar lager (ca 33-37% zo lijkt het) en behoeft pas betaald te worden bij realisatie, niettemin wordt daar nu alweer aan geknabbeld. Er zijn politici, die pleiten voor voorlopige tussentijdse aanslagen voor vermogensaanwas. Ook aan de aftrek van kosten zal, geheel in stijl, wel weer geknabbeld worden, er is al aangekondigd dat niet alle kosten aftrekbaar zullen zijn. Ik breng maar even in herinnering dat ooit een onbelaste kosten vergoeding van ƒ 0,52 voor gereden kilometers was toegestaan bij een diesel liter prijs van pakweg ƒ 0,60, inmiddels is dat € 0,22 bij een diesel prijs van ruim € 2 per liter.

  Pachters en verpachters:
  Wat er met verpachte grond en de landgoederen-regeling gaat gebeuren, is niet opgenomen in de voorstellen. Het ligt voor de hand dat de particuliere verpachter op basis van de box 3 waarderingen en de pacht minus aftrekbare kosten in de heffing zal worden betrokken. Dat betekent een "boekwaarde", die in de meeste gevallen van reguliere pacht 60% van de WEVAB zal zijn. Bij pachtvrij worden van de grond ontstaat vermoedelijk een soort belast pachtersvoordeel, dat als vermogensaanwas zal worden belast. De invoering van de nieuwe regelgeving heeft bij invoering direct een latente belastingclaim op 40% van de waarde tot gevolg. Voor de bestaande reguliere pachters en beschikbaarheid van pachtgrond zou dat niet ongunstig hoeven te zijn, blijven verpachten is in dat opzicht voor de verpachter fiscaal gunstig.

  Mogelijk ontstaat onduidelijkheid bij de verpachter over toerekenbare aftrekbare kosten. Omdat de jaarlijkse inkomsten minus aftrekbare kosten belast zijn, zal het causaal verband tussen die kosten en inkomsten moeten blijken. Investeringen zijn vermoedelijk geen kosten, die in mindering komen op vermogenswinst, de vraag is hoe die in de vermogensaanwas worden meegenomen. Zo rijst de vraag hoe een investering "ooit gedaan", bijvoorbeeld in drainage, in de waardeaanwas juist wel of juist niet meeweegt. Ook "gemengde kosten", pachtersinvesteringen en andere lasten en belastingen roepen vragen op bij de verwerking in de vermogensaanwas of vermogenswinst.

  Tot slot is er de vraag bij "wie" te belasten. De wetgever overweegt te kiezen om bij vermogensaanwas alleen de juridisch eigenaar in box 3 te belasten. Beperkte genotsrechten zouden dan worden genegeerd. De vermogenswinst (huur, pacht etc. worden wel belast bij de genieter, daar geldt dus dat als een recht bestaat op de inkomsten en deze worden ontvangen, dan zijn ze bij de ontvanger belast).

  Hobbyboeren en particulieren:
  Bij niet-ondernemers, die grond in eigen gebruik hebben, zal een vast rendement als vermogenswinst in aanmerking worden genomen. Ook zij zullen over de vermogensaanwas aan het einde van de rit moeten afrekenen.

  Zoek de onderneming:
  Voor pachters behoeft box 3 nieuwe stijl niet op voorhand ongunstig te zijn. Bij reguliere pacht zal er fiscaal voor de eigenaar, die in box 3 zit met een boekwaarde in verpachte staat, geen fiscale aanleiding zijn om de grond pachtvrij te krijgen. Dat geldt ook bij en na vererving aan de zijde van de verpachter.

  Voor de particuliere eigenaren, die hoe dan ook buiten box 3 willen raken, is er alleen een mogelijkheid als de grond door hen (mede) wordt geëxploiteerd binnen een "landbouwbedrijf". Dat zou wellicht voor landbouwer/pachters, die hun areaal willen uitbreiden, mogelijkheden geven om hun vakkennis en ondernemingsvaardigheden aan een samenwerkingsverband van of met eigenaren aan te bieden, uiteraard tegen winstaandelen of anderszins beloningen, die het de moeite waard maken. Winst uit onderneming in combinatie met landbouwvrijstelling in de IB, geruisloze doorschuiving en BOR is in vergelijking tot het stelsel, dat nu voor box 3 vanaf 2027 wordt voorgesteld, gunstiger. En dan laten we de ruimere verliescompensatiemogelijkheden er nog maar even buiten.

  Lees verder
Follow us
email
twitter
facebook